Strona głównaPoradyCzy wicedyrektor może strajkować?

Czy wicedyrektor może strajkować?

Stawiając konkretne pytanie, należy zauważyć, że stanowisko wicedyrektora jest stanowiskiem kierowniczym, czyli jest to osoba należąca do kadry kierowniczej szkoły. Wicedyrektor nie jest pracodawcą, lecz podlega bezpośrednio dyrektorowi szkoły. Pełni on rolę pracowniczą, dlatego też ma całkowite prawo do udziału w strajku i nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej. Według ustawy, w referendum mogą brać udział wszyscy zatrudnieni w szkole pracownicy. Dyrektor jest pracodawcą. Wicedyrektor i inne osoby, którym dyrektor powierzył zgodnie ze statutem stanowiska kierownicze są pracownikami szkoły na podstawie umowy o pracę (Art. 64 Ustawy „Prawo Oświatowe”). Wicedyrektor może strajkować i uczestnictwo w legalnym strajku, nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

Dyrektor szkoły nie może strajkować

Dyrektor szkoły to przede wszystkim kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Czy dyrektor może strajkować? Jako pracodawca, nie ma możliwości brania udziału w strajku. Do jego zadań w szczególności zaliczane są m.in. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Jest głównym przełożonym nauczyciela, a nauczyciele są jego podwładnymi. Wicedyrektorzy, pracownicy świetlic, stołówek, kierownicy administracyjni mogą strajkować i śmiało wziąć udział w strajku. Staje się to bardziej skomplikowane w momencie gdy dyrektor szkoły jest nieobecny, jego obowiązki są automatycznie powierzone wicedyrektorowi danej placówki. Na mocy art. 68 ust. 9. ustawy, prawo oświatowe w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor. W tym przypadku wicedyrektor nie może strajkować ze względu na zmianę charakteru wykonywanej przez niego pracy. 

Czy wicedyrektor powinien strajkować?

Prawnie wicedyrektor szkoły może wraz z pozostałymi nauczycielami strajkować podczas ogólnopolskiego protestu. Czy faktycznie jest to adekwatne do charakteru jego stanowiska? Wspomniawszy wyżej jest to osoba, wchodząca w skład kadry kierowniczej szkoły i w razie niedyspozycji dyrektora z jakichkolwiek powodów, przejmuje jego obowiązki. Odpowiedzialność, jaka ciąży na samej funkcji wicedyrektora jest bardzo istotna, gdyż w hierarchii placówki stanowi tą jedną z ważniejszych. Osoba świadcząca to stanowisko jest w bliskim stosunku pracy z dyrektorem placówki. Dlatego też, należałoby się skupić na tym czy faktycznie jest to adekwatne do wykonywanej przez wicedyrektora funkcji.

Reasumując: nie ma prawnych przeciwwskazań, aby wicedyrektor mógł strajkować i włączył się w strajk nauczycieli. Aczkolwiek do strajku nie może przystąpić wicedyrektor pełniący obowiązki dyrektora na czas jego nieobecności. Możliwe, że z jakiegoś nagłego, trudnego do przewidzenia dziś powodu dyrektor nie będzie w stanie wykonywać podczas strajku swoich obowiązków, wtedy to właśnie wicedyrektor będzie zobowiązany do przejęcia jego obowiązki. W tych okolicznościach, decyzja o uczestnictwie wicedyrektora w strajku powinna budzić pewne wątpliwości. Koniecznością jest rozważenie tego, czy udział wicedyrektora w strajku jest faktycznie rozsądny. Przeanalizowanie czy bierze on pod uwagę kwestie związane z odpowiedzialnością i dyspozycyjnością w szkole.

Sprawdź:

Jakub Nowak
Jakub Nowak
Miłośnik gry na gitarze, skończył studia ekonomiczne, lubi sprawdzać różnego rodzaju produkty w boju.
Sprawdź jeszcze

Popularne