Strona głównaPoradyKto ma odśnieżać chodnik na wsi?

Kto ma odśnieżać chodnik na wsi?

Nieodłącznym elementem prawie każdej zimy są opady śniegu. Ma to swoje wady i zalety. Z jednej strony możemy obserwować piękny, biały krajobraz, entuzjastów sportów zimowych i uśmiechnięte dzieci na sankach. Z drugiej natomiast śnieg powoduje utrudnienia w ruchu lądowym i lotniczym. Pokrywa śniegu spowalnia jazdę i zwiększa śliskość nawierzchni, a intensywne opady śniegu ograniczają widoczność na drodze. Pokryte śniegiem chodniki znacznie utrudniają spacery, bo na takiej powierzchni bardzo łatwo się poślizgnąć. Nasuwa się więc pytanie jak temu zapobiec. Kto ma odśnieżać chodnik na wsi?

Zobacz: Jakie opony wielosezonowe? Najnowsze opinie oraz ranking

Kto ma odśnieżać chodnik na wsi – co mówi prawo

Co mówią przepisy prawa w zakresie tego, kto ma odśnieżać chodnik na wsi? Musimy odnieść się do art. 3 ust. 2 pkt 11 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W szczególności zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych poprzez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z dróg dla pieszych przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na drodze dla pieszych.

Jednak nie tylko gminy mają obowiązki związane z odśnieżaniem. Według art. 5 ust. 1 pkt 4 przywołanej wyżej ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia drogi dla pieszych, na której jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Wobec tego to właściciel nieruchomości musi zadbać o odśnieżenie chodnika, który znajduje się bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli między granicą nieruchomości a chodnikiem znajduje się pas zieleni, wówczas odśnieżanie należy do obowiązków gminy. Właściciel nieruchomości nie musi także pozbywać się śniegu z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy. To należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska. Właściciel nieruchomości nie musi również odśnieżać przystanków komunikacyjnych.

Mężczyzna odśnieżający

Wiemy już kto ma odśnieżać chodnik na wsi. Teraz przyjrzyjmy się kwestii kar za niewykonywanie tego obowiązku. Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Zobacz: Ferie 2023 – Łódzkie. Kiedy są?

A co jeżeli ktoś poślizgnie się na nieodśnieżonym chodniku położonym wzdłuż nieruchomości i zrobi sobie krzywdę? Kto wtedy odpowiada za szkodę na osobie? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 24 listopada 2017 roku (sygn. akt: III CZP 38/17) gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co to oznacza? Właściciel odpowiada za uprzątnięcie śniegu z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, ale gmina musi sprawować nadzór nad realizowaniem tego obowiązku. Zaniedbanie tej kwestii może uwolnić właściciela od odpowiedzialności za szkodę na osobie.

Sprawdź jeszcze

Popularne